top of page

Privacyverklaring

Conform met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (“Privacywet”) en met de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) van 27 april 2016 hebben we een privacyverklaring opgesteld.
 

1. In deze verklaring staat WW voor ‘Vereniging voor Weduwen en     Weduwnaars vzw’.
 

2. Maatschappelijke zetel: Emiel Clauslaan 112 9800 Deinze Ondernemingsnummer: 0430.582.604. Statuten verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 13/01/2006.
 

3. Verwerking van de persoonsgegevens. In het kader van zijn dienstverlening legt de WW vzw gegevens vast: naam, woonplaats en adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres van de leden.

privacy-toetsenbord.jpg

* Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek.

Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal vrijwilligers van WW vzw, die deze informatie nodig hebben voor de werking van de WW. Deze informatie wordt louter voor interne doeleinden verwerkt en niet doorgegeven aan derden.


Conform met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (“Privacywet”) en met de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) van 27 april 2016 hebben we een privacyverklaring opgesteld.
 

1. In deze verklaring staat WW voor ‘Vereniging voor Weduwen en     Weduwnaars vzw’.
 

2. Maatschappelijke zetel: Emiel Clauslaan 112 9800 Deinze Ondernemingsnummer: 0430.582.604. Statuten verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 13/01/2006.
 

3. Verwerking van de persoonsgegevens. In het kader van zijn dienstverlening legt de WW vzw gegevens vast: naam, woonplaats en adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres van de leden.

 

* Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek.

Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal vrijwilligers van WW vzw, die deze informatie nodig hebben voor de werking van de WW. Deze informatie wordt louter voor interne doeleinden verwerkt en niet doorgegeven aan derden.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Deze kunnen bekomen worden op het nationaal secretariaat van de WW, Dorpsstraat 18 bus 2 8680 Koekelare. De WW verzamelt noch gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan deze die vervat zijn in het lidmaatschap d.w.z. dat het in het ‘gerechtvaardigd belang’ van het lid is dat hij geïnformeerd wordt over wat je als lid allemaal kan doen of van welke voordelen je kan genieten.  Deze informatie kan gebeuren via e-mail of tijdschrift/Nieuwsbrief. Als sociaal-culturele vereniging wil de WW aldus de relatie met de leden onderhouden.

 

Op de website van de WW kunnen links opgenomen worden naar andere websites. De WW is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. De inhoud van de website van de WW kan altijd worden aangepast, gewijzigd of aangevuld worden als dit nodig is. De WW kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid in de gegevens op de website.
 

4. Het lidmaatschap van de WW. Het WW-lidmaatschap wordt aangegaan na betaling van het lidgeld op rekening van een afdeling van de WW. Deze is geldig tot het einde van het lopende kalenderjaar.
 

Door betaling van het lidgeld gaat u akkoord met een lidmaatschap bij de WW vzw. De duur van het lidmaatschap wordt vermeld op de lidkaart die u ontvangt naar aanleiding van een WW-lidmaatschap.
 

Wie een contractuele overeenkomst met de WW aangaat, bijvoorbeeld door het betalen van het lidgeld, geeft stilzwijgend toestemming om zijn/haar  gegevens te gebruiken.
 

Het WW-lidmaatschap wordt niet automatisch verlengd. De WW kan mondeling of per post of e-mail of telefonisch voorstellen het lidmaatschap te verlengen voor het volgende kalenderjaar.

Het WW-lidmaatschap stopt automatisch bij het einde van het lopende kalenderjaar.

Het WW-lidmaatschap kan op elk ogenblik door het lid worden beëindigd. Voortijdige beëindiging geeft geen recht op terugbetaling of verrekening van het al betaalde lidgeld.
 

5.  Gebruik van beeldmateriaal (bv. foto/video)

     *   Gerichte beelden: dit zijn beelden waarbij de personen “gericht” in beeld komen en duidelijk herkenbaar zijn (bv. clos up, groepsfoto, enz.) Hiervoor is altijd toestemming nodig (uitgezonderd journalisten).

     *   Niet-gerichte beelden: hiervoor is geen toestemming nodig. Deze beelden zijn eerder sfeerbeelden en hebben niet de bedoeling om bepaalde personen duidelijk in beeld te brengen.

     *   Publicatie van foto’s, genomen tijdens WW-activiteiten, mag in het plaatselijk ledenblad. De toestemming moet niet schriftelijk zijn maar kan ook mondeling of stilzwijgend worden gegeven. Een stilzwijgende toestemming kan bijvoorbeeld zijn dat een persoon zich laat fotograferen tijdens een WW-activiteit, en er zich bewust van is dat de foto in het ledenblad kan worden gepubliceerd.

Ieder lid heeft het recht kenbaar te maken aan de verantwoordelijke uitgever dat zijn/haar foto niet mag gepubliceerd worden.
 

(tekst goedgekeurd door de Statutaire Algemene Vergadering op 26 mei 2018)

bottom of page