top of page

Statuten

Vereniging voor Weduwen en Weduwnaars vzw
WW vzw
Emiel Clauslaan 112
9800 Deinze
Ondernemingsnummer: 0430.582.604
RPR Gent, afdeling Gent


NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering van 26/06/2021, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft besloten de statuten te wijzigen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). De volgende statuten worden aangenomen:

 


TITEL I: NAAM - ZETEL – DOEL/VOORWERP - DUUR


ARTIKEL 1
De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam: Vereniging voor Weduwen en Weduwnaars.


ARTIKEL 2
De vzw is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel van de vereniging is gevestigd te Emiel Clauslaan 112, 9800 Deinze.
Hij kan verplaatst worden door het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing geen wijziging van de taal van de statuten met zich meebrengt. Het bestuursorgaan is tevens gemachtigd de zetelwijziging door te voeren in de statuten.


ARTIKEL 3
De vereniging streeft een belangeloos doel na en keert, op straffe van nietigheid, rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uit aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig ander persoon, behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel.
WW vzw is een pluralistische en zelfstandige vereniging van weduwen en weduwnaars die als belangeloos doel heeft het ijveren voor maximale ontplooiingskansen voor alle weduwen en weduwnaars en hun kinderen.
WW vzw wil in het bijzonder actief bijdragen tot het versterken van de draagkracht van elk WW-gezin en werken aan het rouwproces door het delen van eigen ervaringen.

Dit maatschappelijk engagement wil WW vzw realiseren in het kader van één of meer welbepaalde activiteiten die zij tot voorwerp heeft. Deze activiteiten, zoals bijvoorbeeld het organiseren van bijeenkomsten, situeren zich op het domein van gezinspolitieke werking, specifiek voor weduwen en weduwnaars, en het sociaal-cultureel werk.
Voor WW vzw zijn, in zijn werking op alle niveaus en in alle geledingen, waarden als respect, gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid, solidariteit, verantwoordelijkheid en zorgzaamheid evenals de beginselen van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en het VN-verdrag over de Rechten van het Kind richtinggevend.
De vzw mag alle handelingen ondernemen ter voltooiing van het voorwerp en ter bevordering van het belangeloos doel voor zover de opbrengsten hiervan besteed worden aan het belangeloos doel en in overeenstemming met het voorwerp.
De vzw exploiteert geen onderneming of houdt zich niet bezig met verrichtingen van winstgevende aard, in de zin van artikel 2, 5° WIB92. De vzw houdt zich bezig met verrichtingen die bestaan in een bedrijvigheid die slechts bijkomstig op nijverheids-, handels- of landbouwverrichtingen betrekking heeft, of die niet volgens nijverheids- of handelsmethoden uitgevoerd wordt, in de zin van artikel 182 WIB92.


ARTIKEL 4
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, doch kan te allen tijde ontbonden worden.

 


TITEL II: LEDEN


ARTIKEL 5
Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste twee bedragen.
De vereniging kan effectieve en toegetreden leden tellen. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen wiens naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk.
Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Ze hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. De interne werkingsregels met betrekking tot de toegetreden leden kunnen worden bepaald door een intern reglement.
Bestuurders zijn toegetreden leden die een bestuursfunctie uitoefenen in een provinciaal of plaatselijk bestuur.
Met de term 'lid' in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.


ARTIKEL 6
Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die door de algemene vergadering wordt aanvaard. Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk (via mail, gewone of aangetekende brief) worden ingediend bij het bestuursorgaan.


ARTIKEL 7
Het bestuursorgaan kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als ereleden, beschermleden, steunende of adviserende leden tot de vereniging toelaten. Deze worden beschouwd als toegetreden leden.


ARTIKEL 8
De leden zijn tot een jaarlijkse bijdrage van maximum 125 euro verplicht. De jaarlijks te betalen bijdrage wordt vastgelegd door de algemene vergadering. Het tijdstip van betaling wordt vastgelegd door het bestuursorgaan. De leden kunnen door het bestuursorgaan worden aangemaand hun bijdrage binnen een bepaalde termijn te betalen. Het lid dat niet betaalt binnen dertig dagen na afloop van de bepaalde termijn, wordt geacht ontslagnemend te zijn.


ARTIKEL 9
Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet schriftelijk (via mail, gewone of aangetekende brief) aan het bestuursorgaan ter kennis worden gebracht.


ARTIKEL 10
Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.

 


TITEL III: HET BESTUURSORGAAN


ARTIKEL 11
De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan van tenminste drie bestuurders die lid zijn van de vereniging. Indien en zolang de vzw minder dan drie leden heeft, mag het bestuursorgaan bestaan uit twee bestuurders. Ingeval van een tweehoofdig bestuursorgaan, kan een lid van het bestuursorgaan geen doorslaggevende stem uitoefenen.


ARTIKEL 12
Bestuurders worden benoemd voor zes jaar. Bestuurders zijn herverkiesbaar. Tussentijds benoemde bestuurders vervolledigen het lopende mandaat. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, ter vervollediging van het lopende mandaat. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging beëindigt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.


ARTIKEL 13
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden.


ARTIKEL 14
Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval), of door overlijden.
De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden.


ARTIKEL 15
Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk (via mail, bij gewone of aangetekende brief) bekendmaken aan het bestuursorgaan. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het
minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval moet het bestuursorgaan samenkomen om:
- ofwel zelf een bestuurder te coöpteren binnen een redelijke termijn (in dat geval moet de eerstvolgende algemene vergadering de coöptatie bevestigen),
- ofwel binnen een redelijke termijn een algemene vergadering bijeen te roepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien.
In eerste voormelde geval, op het ogenblik van coöptatie, en in tweede voormelde geval, op het ogenblik dat een vervangend bestuurder wordt bevestigd door de algemene vergadering, gaat het vrijwillig ontslag van de betrokken bestuurder in.


ARTIKEL 16
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp/doel van de vereniging, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, en meer in het bijzonder:
1. legt hij de algemene werking van WW vzw vast, volgt de dagelijkse werking op en houdt toezicht op de eenheid van de werking en het ideeëngoed
2. stelt hij voorstellen op die aan de algemene vergadering worden voorgelegd
3. beslist hij over de gezinspolitieke standpunten en acties, specifiek deze die weduwen en weduwnaars aanbelangen
4. kan hij werkgroepen oprichten, en de samenstelling ervan bepalen
5. legt hij het financieel beleid vast en legt hij de rekeningen en de begroting voor aan de algemene vergadering
6. oefent hij een periodieke controle uit op de uitgaven..
Het bestuursorgaan oefent zijn bevoegdheden uit als college. Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige bestuurders. In afwijking hierop is bij staking van stemmen de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend. Deze bepaling verliest haar werking in geval van een tweehoofdig bestuursorgaan. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten.


ARTIKEL 17
Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt.
De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband. Heeft de meerderheid van de bestuurders een belangenconflict, dan wordt de beslissing of verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd, waarna het bestuursorgaan, na goedkeuring door de algemene vergadering, ze verder mag uitvoeren.
De regeling inzake belangenconflicten geldt niet wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.


ARTIKEL 18
In uitzonderlijke omstandigheden kunnen de besluiten van het bestuursorgaan bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van enig statutair uitgesloten besluit.


ARTIKEL 19
Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. Dit gebeurt minimum viermaal per kalenderjaar, evenwichtig gespreid over het werkjaar.
De agenda wordt in de uitnodiging vermeld. Hij kan alleen maar gewijzigd worden bij de aanvang van de vergadering, met één vijfde van de stemmen van de aanwezige bestuurders.
De vergaderingen van het bestuursorgaan worden voorgezeten door de voorzitter. Bij ontstentenis van een voorzitter, of indien de voorzitter afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door een plaatsvervanger, aangeduid onder de bestuurders, of door de oudste van de aanwezige bestuurders.


ARTIKEL 20
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.


ARTIKEL 21
Het bestuursorgaan vaardigt alle interne reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt. In voorkomend geval bevindt de laatste goedgekeurde versie zich op het zeteladres van de vereniging.
De algemene vergadering beslist over het intern reglement dat door het bestuursorgaan voorgesteld wordt. Wijzigingen aan het intern reglement kunnen worden opgesteld door het bestuursorgaan, doch dienen ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de algemene vergadering.


ARTIKEL 22
Het bestuursorgaan kan de vertegenwoordiging in en buiten rechte op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één of meer bestuurders. Het bestuursorgaan kan uit zijn bestuurders of leden een secretaris, een penningmeester en elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is, kiezen. De algemene vergadering verkiest de voorzitter van de vereniging. Deze is tevens voorzitter van het bestuursorgaan. De voorzitter vertegenwoordigt WW vzw in haar geheel en heeft er de algemene leiding van. De voorzitter kan werkgroepen samenroepen en voorzitten.
De ambtsbeëindiging van gemachtigde personen kan geschieden
a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk (via mail, gewone of aangetekende brief) ontslag in te dienen bij het bestuursorgaan
b) door afzetting door het bestuursorgaan. De beslissing hieromtrent door het bestuursorgaan moet ter kennis gebracht worden van de betrokkene.


ARTIKEL 23
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, is de vereniging in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter, die alleen kan handelen.


ARTIKEL 24
Bestuurders die conform artikel 23 namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.


ARTIKEL 25
Voor bijzondere handelingen kan het bestuursorgaan één of meer gemachtigden aanduiden, al dan niet onder de bestuurders, die desgevallend individueel of gezamenlijk optreden. De gemachtigde treedt op binnen de perken en de grenzen van het bijzonder mandaat, zoals bepaald door het bestuursorgaan.


ARTIKEL 26
Het bestuursorgaan kan een orgaan van dagelijks bestuur aanstellen. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Hun benoeming gebeurt door het bestuursorgaan.
De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:
a) op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag (via mail, gewone of aangetekende brief) in te dienen bij het bestuursorgaan
b) door afzetting door het bestuursorgaan. De beslissing hieromtrent door het bestuursorgaan moet ter kennis gebracht worden van de betrokkene.


ARTIKEL 27
De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur worden op intern vlak steeds genomen in collegiaal overleg: het dagelijks bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van de dagelijks bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige dagelijks bestuurders.
Voor de externe vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur betreft, is de vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigd door een dagelijks bestuurder, die alleen kan handelen.

 


TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING


ARTIKEL 28
De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan. Bij ontstentenis van een voorzitter, of indien de voorzitter afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door een plaatsvervanger, aangeduid onder de leden, of door de oudste van de aanwezige leden.
Elk lid beschikt slechts over één stem op de algemene vergadering. Een lid kan zich echter door een ander lid of toegetreden lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid of toegetreden kan evenwel slechts één lid vertegenwoordigen.
Het bestuursorgaan kan toelaten dat leden vanop afstand kunnen deelnemen aan de beraadslaging van de algemene vergadering, via een elektronisch communicatiemiddel. Indien het bestuursorgaan deze mogelijkheid voorziet, worden bij de bijeenroeping de procedures tot deelname op afstand omschreven.
In afwijking van andersluidende bepalingen in titel IV van deze statuten en behalve in geval van statutenwijziging, kunnen de besluiten van de algemene vergadering schriftelijk zonder bijeenroeping en zonder beraadslaging worden genomen, mits eenparig akkoord onder alle leden.
De stemming is in beginsel openbaar. Bij statutaire verkiezingen, of telkens wanneer een derde van de aanwezige en vertegenwoordigde leden er om verzoekt, is de stemming geheim.


ARTIKEL 29
Uitsluitend de algemene vergadering is bevoegd voor:
- het wijzigen van de statuten, behoudens in de gevallen waarin het bestuursorgaan bevoegd is, zoals bepaald in het WVV,
- de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
- de bepaling van de bezoldiging van de bestuurders ingeval een bezoldiging wordt toegekend,
- de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging,
- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen alsook het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen,
- de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening,
- de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
- de uitsluiting van een lid van de vereniging,
- de omzetting van de vzw in een ivzw, in een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming,
- het doen of het aanvaarden van een inbreng om niet van een algemeenheid,
- alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.


ARTIKEL 30
De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door het bestuursorgaan telkens als de wet of het voorwerp/doel van de vereniging zulks vereist. De beslissingsbevoegdheid is voorbehouden aan het bestuursorgaan.


ARTIKEL 31
Het bestuursorgaan is verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5e van de leden daartoe een verzoek richt aan het bestuursorgaan en dit per gewone of aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval roept het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeen binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping. De algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.


ARTIKEL 32
De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend of verzonden worden door een door het bestuursorgaan aan te duiden persoon. Alle leden, bestuurders en in voorkomend geval commissarissen moeten worden opgeroepen via mail of gewone of aangetekende brief tenminste vijftien dagen voor de vergadering.


ARTIKEL 33
De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door het bestuursorgaan of door een persoon, aangeduid door het bestuursorgaan. Elk onderwerp dat per mail, gewone of aangetekende brief wordt voorgedragen door 1/20e van de leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet door het 1/20e van de leden tenminste vijf dagen voor de vergadering aan het bestuursorgaan overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.


ARTIKEL 34
Behoudens de in de wet en in de statuten dwingend vermelde aangelegenheden, worden de besluiten als volgt genomen: de besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige en/of vertegenwoordigde leden, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. In afwijking hierop, beslist bij staking van stemmen de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit. In het geval er slechts twee leden zijn, kan een lid geen doorslaggevende stem uitoefenen. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten.


ARTIKEL 35
Tot wijziging van de statuten kan enkel besloten worden door de algemene vergadering, behoudens in de gevallen waarin het bestuursorgaan bevoegd is, zoals bepaald in het WVV. Door de algemene vergadering kan slechts worden besloten indien die wijziging nauwkeurig is aangegeven in de oproeping en wanneer tenminste 2/3e van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.
Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3e der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel of het voorwerp van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5e van de stemmen worden besloten. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten.


ARTIKEL 36
Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het doel of het voorwerp van de vereniging vereist.


ARTIKEL 37
Bij uitsluiting van een lid zijn dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van de statuten vereist.
Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens aangegeven worden in de oproeping en moet het lid gehoord worden.


ARTIKEL 38
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de leden die het wensen. De notulen kunnen op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien.

 


TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN


ARTIKEL 39
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
Het bestuursorgaan sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de jaarlijkse algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

 


TITEL VI: SLOTBEPALINGEN


ARTIKEL 40
Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3e van de leden op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en een meerderheid van 4/5e der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden.
Zijn geen 2/3e van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits een meerderheid van 4/5e der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars.
De algemene vergadering bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden, binnen de grenzen van en mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.
Indien meerdere vereffenaars worden benoemd, is elke vereffenaar individueel bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vzw. Zij kunnen elk individueel de vereniging naar derden toe vertegenwoordigen in het kader van hun vereffeningsopdracht.
De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een belangeloze doelstelling.


ARTIKEL 41
Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, is het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en in voorkomend geval het intern reglement van toepassing.


Aldus opgemaakt en aangenomen op de algemene vergadering van 26/06/2021,


Iemants Frieda
Voorzitter

Statuten ww-nationaal.JPG
bottom of page